VERKOOP- & LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1 - Definities
Artikel 1.1 - Algemene voorwaarden: algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Omnicol Nederland B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Hedel, Baronieweg 12d. Verkoper: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Omnicol Nederland B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Hedel aan de Baronieweg 12d. Koper: de wederpartij.

Artikel 2 - Algemeen
Artikel 2.1 - Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen.
Artikel 2.2 - Verwijst koper bij aanvaarding naar zijn algemene voorwaarden, dan moeten deze geacht worden door ons uitdrukkelijk van de hand te zijn gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 3.1 - Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk - schriftelijk - anders is overeengekomen.
Artikel 3.2 - Een overeenkomst met verkoper komt eerst tot stand indien hij uitdrukkelijk aan koper de overeenkomst bevestigt: schriftelijk per brief of fax.

Artikel 4 - Prijzen
Artikel 4.1- Indien in de overeenkomst niet uitdrukkelijk een bepaalde prijs is opgenomen, zijn alle prijzen overeenkomstig de laatste uitgegeven prijslijst van Omnicol, welke geldt exclusief BTW.
Artikel 4.2 - Verkoper is bevoegd de overeengekomen prijs te verhogen in geval van: loonsverhogingen, verhoging van heffingen en overige prijsstijgingen die leiden tot verhoging van de kostprijs.
Artikel 4.3 - Koper-consument heeft de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden indien een verhoging van de bepaalde prijs als opgenomen in de overeenkomst plaatsvindt binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf het tijdstip van sluiting van de overeenkomst.
Artikel 4.4 - De overeengekomen prijs geldt franco geleverd volgens leveringscondities.

Artikel 5- Levering
Artikel 5.1- Aflevering van de zaken geschiedt volgens leveringscondities tenzij anders overeengekomen.
Artikel 5.2 - Indien overeengekomen worden de zaken door of vanwege verkoper bij koper afgeleverd binnen de overeengekomen termijn, geen fatale termijn zijnde.
Artikel 5.3 - Bij levering op afroep is koper verplicht de zaken binnen de gestelde termijn af te roepen en af te nemen, terwijl verkoper verplicht is de zaken na afroep binnen de termijn, geen fatale termijn zijnde, af te leveren.
Artikel 5.4 - Verkoper raakt jegens koper eerst in verzuim na ingebrekestelling onder verlening van een redelijke termijn om alsnog na te komen.
Artikel 5.5 - Verkoper heeft aan zijn afleveringsverplichting voldaan door de zaken eenmaal aan koper te doen aanbieden. Worden de zaken, door welke oorzaak dan ook, niet door koper in ontvangst genomen, dan komen de kosten van retourvracht, opslag en andere kosten voor rekening van koper.
Artikel 5.6 - Het aanbod van levering wordt met de aflevering gelijk gesteld en geeft verkoper bovendien het recht, betaling van de koopsom te verlangen zonder inachtneming van enige betaaltermijn.
Artikel 5.7 - Koper kan in dat geval geen nieuwe levering van de zaken vorderen alvorens hij de koopsom met alle daarop gevallen verschuldigde kosten, met inbegrip van eventuele kosten van rechts-bijstand heeft voldaan.
Artikel 5.8 - De tevergeefs aangeboden zaken blijven voor risico van koper.
Artikel 5.9 - De zaken reizen voor risico van verkoper, het lossen door koper zelf is voor risico van koper.
Artikel 5.10 - De levering geschiedt onder de ontbindende voorwaarde van voldoening van de koopsom door koper.

Artikel 6 - Emballage
Artikel 6.1 - Alle bereide zaken worden, tenzij anders overeengekomen "bruto voor netto" geleverd.
Artikel 6.2 - De zaken worden geleverd in kunststofemmers, papieren zakken, kunststofzakken, blikemballage of anderszins.
Artikel 6.3 - Tenzij de emballage apart op rekening is gesteld gelden de genoteerde prijzen inclusief verpakking.
Artikel 6.4 - Indien emballage, pallets of laadkisten ter leen worden verstrekt, is het op rekening gestelde statiegeld niettemin terstond door koper verschuldigd.
Artikel 6.5 - Bij terugzending in goede staat binnen drie maanden na factuurdatum is verkoper gerechtigd wegens slijtageverlies 10% op het te remboursen statiegeld in mindering te brengen. Speciale eisen ten aanzien van verpakking of etikettering zijn voor rekening van verkoper, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 7 - De zaak
Artikel 7.1 - Verkoper levert een zaak van gemiddelde - gebruikelijke - kwaliteit indien de kwaliteit van de zaak niet in de overeenkomst is omschreven.

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud
Artikel 8.1 - De door verkoper aan koper geleverde zaak blijft eigendom van verkoper totdat de gehele koopprijs daarvan is voldaan.
Artikel 8.2 - Koper is niet bevoegd zonder toestemming van verkoper de aan koper geleverde zaak, die nog niet is betaald, aan derden in (bezitloos) pandrecht te geven, aan derden te verhuren, te verkopen, etc.. Bovendien is koper op verzoek van verkoper verplicht om aan verkoper zekerheid te stellen voor het verschuldigde, bijvoorbeeld door middel van verlening van (bezitloos) pandrecht of afgifte van een bankgarantie.

Artikel 9 - Reclame
Artikel 9.1 - Reclames van welke aard ook, worden bij aangetekend schrijven bij koper ingediend binnen de hierna te noemen termijnen.
Artikel 9.2 - Reclames ten aanzien van de kwaliteit van de geleverde zaken schorten de betalings-verplichting van koper, tenzij er sprake is van een koper/consument, niet op.
Artikel 9.3 - Reclames betreffende manco's, verkeerde opmaak, gewichten of aantallen, of betreffende de emballage en de berekende prijs kunnen slechts worden gedaan binnen 14 dagen na aflevering van de zaken.
Artikel 9.4 - Reclames over de deugdelijkheid van de geleverde zaken kunnen slechts worden gedaan binnen 14 dagen nadat koper de ondeugdelijkheid der geleverde zaken heeft ontdekt, doch in geen geval later dan twee jaar na aflevering van de zaken, danwel de verwerking daarvan, bij respectievelijk door of vanwege koper.
Artikel 9.5 - Als reclames over ondeugdelijkheid worden mede-beschouwd die betrekking hebben op ondeugdelijkheid van zaken voor het doel waarvoor zij zijn verkocht.
Artikel 9.6 - De ondeugdelijkheid van zaken kan door koper- buiten het geval van schriftelijke erkenning van verkoper- onder meer worden aangetoond door een rapport van het Instituut TNO voor bouwmaterialen en constructies, danwel door een gelijkwaardig instituut.
Artikel 9.7 - Het instituut is geheel vrij in het kiezen van middelen, op grond waarvan de ondeugdelijkheid van de zaken aannemelijk wordt geacht, waarbij als richtlijn gelden: zijnde norm voorzover redelijk, danwel de CEN-norm of standaard-interpretatiebeproevingen.
Artikel 9.8 - De kosten van het betreffende rapport komen ten laste van de in het ongelijk gestelde partij.
Artikel 9.9 - Betrekkelijk, geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur of afwerking kunnen geen grond voor reclame opleveren.
Artikel 9.10 - Koper dient aannemelijk te maken, dat de zaken waarop de reclame betrekking heeft, dezelfde zijn als die welke door verkoper zijn afgeleverd.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid
Artikel 10.1 - Onverminderd het bepaalde in artikel 6:75 BW (overmacht) komen niet voor rekening en risico van de verkoper onder andere de navolgende omstandigheden: werkstaking binnen het bedrijf van verkoper, zijn leveranciers of transporteurs alles zowel nationaal als internationaal; overheidsmaatregelen; brand; ziekte in het bedrijf van verkoper, zijn leveranciers, of transporteurs; te late leveranties, ongeacht de reden, door zijn leveranciers of transporteurs; vandalisme; andere vernietigingen in de fabriek of magazijnen; breuk aan de machines of gereedschappen, danwel andere storingen in het bedrijf van verkoper, danwel van zijn leveranciers.
Artikel 10.2 - Verkoper is bij schade aan een zaak met een gebrek jegens koper tot niet meer gehouden dan zo mogelijk de zaak terug te nemen en door een ander exemplaar te vervangen of de koopprijs te crediteren.
Artikel 10.3 - Verkoper is jegens koper nimmer aansprakelijk voor schade opgetreden als gevolg van een gebrek aan de zaak, te late leveranties, verwerking van de gebrekkige zaak en schade door onjuiste adviezen.
Artikel 10.4 - In geval van vertraging bij levering op een specifiek afgesproken tijdstip, accepteert verkoper nimmer aansprakelijkheid voor schades welke voortvloeien uit deze vertraging, zoals verwoordt in lid 10.1 en 10.3.
Artikel 10.5 - Koper vrijwaart verkoper tegen alle aanspraken van derden. 

Artikel 11 - Betaling
Artikel 11.1 - Betalingen door koper aan verkoper dienen door verkoper binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn ontvangen.
Artikel 11.2 - Ingeval er sprake is van betaling in termijnen dient iedere termijn binnen 30 dagen na het verstrijken ervan te zijn ontvangen.
Artikel 11.3 - Verkoper is gerechtigd van koper vooruitbetaling te verlangen, al dan niet in contanten.
Artikel 11.4 - Koper is jegens verkoper van rechtswege automatisch in verzuim indien de betaling niet binnen voormelde termijn is ontvangen.
Artikel 11.5 - Bij niet tijdige betaling is koper aan verkoper een rente van 1,5% per maand, of gedeelte van een maand verschuldigd.
Artikel 11.6 - Bij niet tijdige betaling is koper aan verkoper buitenrechtelijke incassokosten vermeerderd met BTW verschuldigd, welke gesteld worden op 15% van de openstaande hoofdvordering, met een minimum van € 113,45.
Artikel 11.7 - Verrekening door koper, niet zijnde koper-consument, met de vordering van verkoper is niet toegestaan.

Artikel 12 - Intellectueel eigendom
Artikel 12.1 - Alle tekeningen, modellen, merken, bestekken, berekeningen, recepten en bereidingswijzen zijn onderworpen aan auteursrecht van verkoper en blijven eigendom van verkoper.
Artikel 12.2 - Koper is verplicht aan verkoper op zijn verzoek voormelde stukken af te geven.
Artikel 12.3 - Het is koper niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming van verkoper, de hiervoor genoemde stukken te kopiëren, danwel op andere wijze te vermenigvuldigen en/of te (doen) gebruiken en/of te (doen) verspreiden.
Artikel 12.4 - Verkoper behoudt zich het recht voor om de zaken te voorzien van eigen naam en fabrieksmerk.

Artikel 13 - Bevoegdheid vertegenwoordigers
Artikel 13.1 - Vertegenwoordigers en agenten van verkoper zijn bevoegd hem te binden indien zij in het bezit zijn van een geldige volmacht. Koper zal zich er telkenmale van vergewissen of de betrokken vertegenwoordiger van verkoper bevoegd is overeenkomsten met koper aan te gaan.
Artikel 13.2 - Verkoper is bevoegd een door een onbevoegd vertegenwoordiger aangegane overeenkomst te bekrachtigen.

Artikel 14 - Jurisdictie
Artikel 14.1 - Op de aanbiedingen, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen onderworpen aan deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, waaronder boek 6, titel 5 afdeling 3.
Artikel 14.2 - De Rechter te 's-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen verkoper en koper. Bij consumententransacties zal de Rechter te 's-Hertogenbosch bevoegd zijn tenzij koper schriftelijk - binnen 1 maand, nadat verkoper zich schriftelijk op de bevoegdheid van de Rechter te 's-Hertogenbosch heeft beroepen - te kennen heeft gegeven niet in te stemmen met afwijking van de relatieve competentie.
Artikel 14.3 - Is de Kantonrechter bevoegd, dan gelden de wettelijke regels betreffende relatieve competentie.
Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies. Meer informatie