LEVERINGSVOORWAARDEN


Algemene voorwaarden van de besloten vennootschappen OMNICOL NEDERLAND B.V., ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 11015085, gevestigd en kantoorhoudende te ’s-Hertogenbosch, gemeente ’s-Hertogenbosch en OMNICOL FLOORING B.V., ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 74285742,  gevestigd en kantoorhoudende te ’s-Hertogenbosch, gemeente ’s-Hertogenbosch en mede kantoorhoudende te 2381 Weelde (Ravels) België.

Artikel 1:  Toepasselijkheid/Definities 

 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 • afnemer: koper, almede opdrachtgever alsmede degene tot wie wij onze aanbieding/offerte c.q. advies richten alsmede degene met wie wij een overeenkomst sluiten; 
 • ons/wij/Omnicol: Omnicol Nederland B.V. en/of Omnicol Flooring B.V.; 
 • voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden; 
 • zaken: goederen en materialen, alsmede diensten/werkzaamheden zoals montage, installatie, pomptruckdiensten, onderhoud, advies en inspectie; 
 • pomptruckdiensten: het door ons ter beschikking stellen van een pomptruck en het door ons ter beschikking stellen van een operator die de pomptruck bestuurt, bedient en draaiende houdt, waarbij de afnemer de door ons geleverde materialen middels de aan de pomptruck verbonden slang zelf op de betreffende vloer(en) aanbrengt (waarbij de slang derhalve niet door ons doch door de afnemer zelf bediend wordt); 
 • locatie: de plaats waar wij onze diensten/werkzaamheden dienen uit te voeren. 

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons gedane aanbiedingen op alle aan ons verstrekte opdrachten, op alle door ons gegeven adviezen en op alle met ons gesloten overeenkomsten. 

1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien zulks schriftelijk met ons wordt overeengekomen. 

1.4 Een verwijzing door afnemer naar eigen inkoop- aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen en dergelijke voorwaarden van afnemer gelden derhalve niet, tenzij deze schriftelijk door ons zijn aanvaard. 

Artikel 2:  Aanbiedingen, bevestigingen, prijzen en meerwerk 

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven en prijslijsten/tarieflijsten zijn vrijblijvend behoudens voor zover zulks in de aanbieding, prijsopgave of prijslijst/tarieflijst nadrukkelijk anders is bepaald. Aanbiedingen en prijsopgaven zijn gebaseerd op eventueel bij de aanvrage verstrekte gegevens. 

2.2. Door ons getoonde monsters en modellen van zaken en afbeeldingen en beschrijvingen van zaken alsmede vermeldingen van maten en gewichten (en dergelijke gegevens) in de door ons verzonden bescheiden/brochures/mails en zoals vermeld op onze websites zijn niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. 

2.3 Door ons verstrekte afbeeldingen, tekeningen, modellen, monsters en stalen blijven te allen tijde onze eigendom en dienen op eerste verzoek aan ons te worden teruggeven, bij gebreke waarvan afnemer de door ons te bepalen waarde is verschuldigd. Bij reproductie van afbeeldingen, tekeningen, monsters en stalen is steeds onze schriftelijke toestemming vereist. 

2.4 Afnemers zijn aan onze schriftelijke bevestigingen gebonden, indien door hen niet binnen 8 werkdagen na ontvangst de juistheid van de inhoud van zodanige bevestiging schriftelijk is ontkend. 

2.5 Wij behouden ons de vrijheid voor om een door afnemer geplaatste order geheel of gedeeltelijk niet te aanvaarden en wij zijn niet aansprakelijk voor schade die afnemer of derden hierdoor direct en indirect leiden. Afnemer vrijwaart ons terzake voor aanspraken van derden. 

2.6 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van ons binden ons niet dan nadat en voor zover zij door ons schriftelijk aan afnemer zijn bevestigd. 

2.7 Tenzij anders overeengekomen gelden de door ons opgegeven prijzen voor levering af fabriek/kantoor Omnicol en zijn exclusief omzetbelasting en exclusief emballage. Voorts zijn de door ons opgegeven prijzen van goederen, tenzij anders overeengekomen, exclusief de kosten van montage/installatie en inwerkingstelling. 

2.8 Emballage wordt indien noodzakelijk tegen kostprijs door ons berekend en wordt (tenzij schriftelijk anders vermeld) niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat te onzer beoordeling. 

2.9 Prijsopgaven/tariefopgaven worden steeds gedaan en prijslijsten/tarieflijsten worden steeds verstrekt op basis van de op het tijdstip van de koop en/of de opdracht en/of de overeenkomst geldende prijzen. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren (waaronder onder meer zijn te verstaan arbeidslonen, belastingen, premies, grondstoffen, fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta’s etc.) een verhoging ondergaan, zijn wij gerechtigd deze verhoging aan afnemer in rekening te brengen. 

2.10 Als meerwerk wordt in ieder geval beschouwd al hetgeen door ons in overleg (al dan niet schriftelijk vastgelegd) met afnemer ten aanzien van de tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in de overeenkomst of opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vermelde zaken (inclusief diensten, werkzaamheden, eenheden of hoeveelheden) wordt geleverd, aangebracht, verricht en/of gepresteerd. Wij zijn bevoegd het verrichte meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen.

Artikel 3:  Levering, risico en montage- en installatietijden 

3.1 De verkochte zaak is vanaf het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst voor rekening en risico van afnemer. 

3.2 Tenzij anders overeengekomen, vinden alle leveringen plaats af fabriek/kantoor Omnicol: transport van de zaken geschiedt – ook indien franco levering overeengekomen mocht zijn – geheel voor rekening en risico van afnemer.

3.3 Opgegeven levertijden en montage-/installatie-/reparatie-duur worden steeds geacht bij benadering te zijn vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Bij vertraging in de levering, montage, installatie en/of reparatie dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld en moet ons een redelijke termijn worden gegund om alsnog aan onze verplichtingen te voldoen. 

3.4 Indien afnemer weigert de hem aangeboden zaken terstond in ontvangst te nemen, zijn alle daaruit voorvloeiende kosten (onder meer vracht- en opslagkosten) voor rekening van afnemer.

Artikel 4:  Betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, moet betaling geschieden uiterlijk dertig dagen na factuurdatum, zonder dat enig beroep op verrekening of korting kan worden toegestaan. In afwijking hiervan zijn wij gerechtigd om van afnemer te eisen dat betaling door afnemer dient te geschieden vooraf of uiterlijk bij aflevering van de zaken respectievelijk vooraf of uiterlijk de dag dat wij met de werkzaamheden een aanvang nemen. 

4.2 Betaling moet geschieden in euro’s tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

4.3 Indien afnemer niet binnen dertig dagen na factuurdatum, danwel niet binnen de nader overeengekomen (c.q. de door ons gestelde) termijn heeft betaald, zijn wij gerechtigd de vordering te verhogen met een rente van 1% per maand of de wettelijke handelsrente als deze hoger is (waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand) ingaande dertig dagen na factuurdatum of de overeengekomen betalingsdatum. Indien afnemer in gebreke blijft met (tijdige) betaling, zijn wij bovendien gerechtigd onze vordering te verhogen met incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden ten deze gesteld op 15% van het bedrag der vordering met een minimum van € 100,00. 

4.4 Indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van afnemer, wordt afnemer geacht van rechtswege in gebreke te zijn en hebben wij te onzer keuze het recht, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn, onverminderd ons recht om betalingen te vorderen ter zake van de wel geleverde zaken en/of ter zake van de wel door ons uitgevoerde werkzaamheden en onverminderd ons recht om in verband met de opschorting of ontbinding van afnemer vergoeding te vorderen van schade, kosten en rente. In de hier genoemde gevallen is elke vordering welke wij op afnemer hebben dadelijk en ineens opeisbaar. 

4.5 Tijdens de uitvoering van de overeenkomst zijn wij gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten, totdat afnemer op verzoek en ten genoegen van ons zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van afnemer de verlangde zekerheid te stellen, geeft ons het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te beschouwen en het geleverde terug te nemen, onverminderd het recht op vergoeding van de reeds door ons uitgevoerde werkzaamheden en onverminderd het recht op vergoeding van schade, kosten en rente.

Artikel 5:  Ontbinding en annulering 

5.1 Ontbinding door afnemer van een met ons gesloten overeenkomst kan alleen plaatsvinden met onze schriftelijke toestemming. Zonder onze schriftelijke toestemming is ontbinding door afnemer van een met ons gesloten overeenkomst niet mogelijk. 

5.2 Annulering door afnemer van een door hem bij ons geplaatste order kan alleen plaatsvinden met onze schriftelijke toestemming. Indien wij akkoord gaan met de annulering is afnemer aan ons een schadevergoeding verschuldigd van ten minste 25% van hetgeen afnemer bij uitvoering van de order/overeenkomst aan ons had moeten betalen.

Artikel 6:  Eigendomsvoorbehoud en pandrecht 

6.1 Afnemer wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door ons geleverde of nog te leveren zaken. Wij blijven eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zo lang afnemer onze vorderingen ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft. Wij blijven tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang afnemer vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten. 

6.2 In geval afnemer enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken jegens ons niet nakomt, zijn wij gerechtigd de zaken terug te nemen. Afnemer machtigt ons bij deze de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden. 

6.3 Zolang afnemer de sub 6.1 genoemde vorderingen niet heeft voldaan, is overdracht of verpanding door afnemer van de door ons geleverde zaken niet mogelijk. 

6.4 Wij verschaffen aan afnemer op het moment dat afnemer aan al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan het eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van ons ten behoeve van andere aanspraken die wij op afnemer hebben. Afnemer zal op eerste verzoek van ons zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

Artikel 7:   Diensten/werkzaamheden en medewerking/verplichtingen afnemer

Artikel 7 is van toepassing indien wij diensten/werkzaamheden zoals montage, installatie, pomptruckdiensten, onderhoud, advies en inspectie ten behoeve van de afnemer/opdrachtgever uitvoeren. 

7.1 Tenzij anders overeengekomen worden diensten/werkzaamheden zoals montage, installatie, pomptruckdiensten, onderhoud, advies en inspectie uitgevoerd tegen de normaal geldende tarieven c.q. tegen de tarieven zoals vermeld in de door ons verstrekte tarievenlijst c.q. de door ons verstrekte offerte c.q. door ons met afnemer afgesloten overeenkomst. Wachturen welke buiten de door afnemer/opdrachtgever bij ons voor de overeengekomen werkzaamheden (waaronder pomptruckdiensten) gereserveerde uren vallen, worden door ons aan afnemer doorberekend tegen de normaal geldende tarieven c.q. tegen de tarieven zoals vermeld in de door ons verstrekte offerte c.q. door ons met afnemer afgesloten overeenkomst. 

7.2 Afnemer dient ervoor zorg te dragen dat wij onze werkzaamheden ongestoord kunnen verrichten. Daartoe dient afnemer onder meer ervoor te zorgen dat er in de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht gas, water en elektriciteit aanwezig is en de locatie  verwarmd is. 

7.3 Afnemer is verplicht om ons steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen te verschaffen welke noodzakelijk zijn voor het deugdelijk uitvoeren van de overeenkomst. 

7.4 Wanneer de werkzaamheden/diensten door oorzaken buiten onze schuld niet direct en zonder onderbreking kunnen  geschieden of op andere wijze worden  vertraagd, zijn wij gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten/wachturen aan afnemer in rekening te brengen tegen het op dat moment geldende tarief. 

7.5 Voor rekening van afnemer zijn alle eventuele niet-voorziene kosten, in het bijzonder kosten ontstaan doordat de werkzaamheden/diensten niet in de gewone daguren konden geschieden. 

7.6 Afnemer dient bij het gereedkomen van de werkzaamheden/diensten  aanwezig te zijn en te controleren of de betreffende werkzaamheden naar behoren zijn vervuld. 

7.7 Afnemer is ervoor verantwoordelijk c.q. zorgt voor eigen rekening en risico: 

 • dat de constructie van het gebouw/de locatie waarin, waaraan, waarop of waartoe de zaken worden gemonteerd en/of geïnstalleerd en de werkzaamheden worden uitgevoerd daarvoor geschikt is; 
 • dat eventuele tekeningen en/of specificaties en/of aanwijzingen waarop de door ons te verrichten werkzaamheden zijn gebaseerd, deugdelijk zijn geverifieerd en de opgegeven maten en andere gegevens deugdelijk zijn gecontroleerd; 
 • dat de werkzaamheden welke verbandhouden met, maar niet behoren tot onze opdracht/overeenkomst op juiste wijze en tijdig zijn verricht; 
 • dat afnemer’s eigen voorschriften en aanwijzingen tijdig vóór de aanvang van de werkzaamheden in ons bezit zijn; 
 • dat alle zich op de locatie/het bouwterrein bevindende hindernissen vóór de aanvang van de werkzaamheden zijn verwijderd, hinderlijke niveauverschillen in de ondergrond zijn geëgaliseerd en dat de ondergrond sterk genoeg is om de door ons te leveren zaken/te verrichten werkzaamheden te kunnen dragen; dat de locatie  bereikbaar is voor onze transportmiddelen; 
 • dat afnemer alle geldende overheidsvoorschriften, met name veiligheidsvoorschriften, in acht neemt en dat aan afnemer eventuele vergunningen welke mogelijk noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden en voor het gebruik van onze transportmiddelen en pomptruck verleend zijn en in orde zijn.

Artikel 8:  Pomptruckdiensten 

Artikel 8 is van toepassing indien wij ten behoeve van afnemer/opdrachtgever pomptruckdiensten ter beschikking stellen/uitvoeren. 

8.1 Afnemer (van pomptruckdiensten) is ervoor verantwoordelijk c.q. zorgt voor eigen rekening en risico: 

 • dat een 3/4 (schoon) wateraansluiting van minimaal 2000 liter per uur (welke wateraansluiting moet beschikken over een bajonetaansluiting/Geka-koppeling) aanwezig is op de locatie; 
 • dat de locatie/opstelplaats voor de pomptruck voldoende stabiel is en geschikt is voor een totaalgewicht van minimaal 40 ton met een asdruk van minimaal 10 ton; 
 • dat er op de locatie/opstelplaats voor de pomptruck voldoende ruimte is om met de pomptruck te manoeuvreren (draaicirkel 14 meter, hoogte 4 meter, lengte 10 meter, breedte 2,5 meter); 
 • dat indien noodzakelijk er op de locatie/opstelplaats van de pomptruck voldoende ruimte beschikbaar is voor het bijladen van de pomptruck; d
 • dat er op de locatie een afvalcontainer aanwezig is welke gebruikt kan worden voor het opvangen van het restmateriaal en het eventueel vrijkomend residu bij het schoonmaken van de pomptruck; 
 • dat de materialen en afvalcontainer worden afgevoerd; 
 • dat de afvalcontainer in de buurt (maximaal 10 meter) van de locatie/opstelplaats beschikbaar dient te zijn, waarbij afnemer ervan op de hoogte is dat de pomptruck voor het spoelen en schoonmaken niet kan worden verplaatst; 
 • dat de (pomp)locatie na het uitvoeren van de werkzaamheden schoon wordt opgeleverd. 

8.2 Voor het bepalen van de hoeveelheid/het gewicht van de door ons geleverde met de pomptruck verbruikte materialen is onze administratie bindend en beslissend.

Artikel 9:  Reclames 

9.1 Zodra de zaken door afnemer ontvangen zijn, dient afnemer vast te stellen of de zaken in elk opzicht in orde zijn en of zij in overeenstemming zijn met de gedane bestelling/de afgesloten overeenkomst. 

9.2 Eventuele reclames, zowel ten aanzien van de door ons geleverde zaken en de hoeveelheid/het gewicht van de afgeleverde zaken als ten aanzien van door ons uitgevoerde werkzaamheden als ten aanzien van factuurbedragen dienen binnen 8 werkdagen na ontvangst van de zaken, respectievelijk na het verrichten van de werkzaamheden, respectievelijk na ontvangst van de facturen schriftelijk bij ons te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft. 

9.3 Reclames na vertrek van het montage-/installatiepersoneel/pomptruck operator betreffende de montage, installatie of pomptruckdiensten worden niet in behandeling genomen, tenzij afnemer aantoont dat hij een gebrek redelijkerwijs niet heeft kunnen ontdekken op het moment dat de montage/installatie/pomptruckdiensten waren  voltooid. In dat geval dient afnemer binnen 8 werkdagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij ons te reclameren. 

9.4 Indien reclames door ons gegrond worden bevonden, zullen wij (naar onze keuze) zorgdragen voor reparatie of vervanging van de zaken of overgaan tot het vergoeden van de factuurwaarde van de gebrekkige zaken c.q. van de gebrekkig door ons uitgevoerde werkzaamheden. 

9.5 Reclames, waaronder begrepen reclames ten aanzien van de garantieverplichtingen, geven afnemer nimmer het recht nakoming van zijn verplichtingen jegens ons op te schorten. 

9.6 Door ons geleverde zaken welke verwerkt zijn, worden geacht te zijn goedgekeurd. 

9.7 Afnemer verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hiervoor vermelde termijnen heeft gereclameerd.

Artikel 10:  Overmacht 

10.1 Als overmacht zal gelden elke omstandigheid buiten toedoen van ons ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval het om welke reden dan ook in gebreke blijven met aflevering door onze eigen leveranciers, stakingen, uitsluitingen, verstoring van energievoorzieningen, verkeersstoornissen, machinebreuk, maatregelen van overheidswege, alsmede de gevolgen hiervan, verlies of beschadiging bij het transport etc.. 

10.2 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht aan onze zijde zijn wij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogte 3 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zullen zijn. Gedurende de opschorting zijn wij bevoegd en aan het einde daarvan zijn wij verplicht te kiezen voor uitvoering, danwel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 11:  Niet-uitvoerbaarheid van de overeenkomst 

11.1 Indien aan ons op basis van een tekening, monster, model, specificatie of anderszins een opdracht is verstrekt en deze opdracht door ons is aanvaard, zijn wij zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn gerechtigd de overeenkomst te annuleren indien blijkt dat uitvoering van de overeenkomst/opdracht niet (zonder extra kosten) conform de oorspronkelijk bedoelde methode realiseerbaar is, danwel dat de zaak niet (zonder aanzienlijke extra kosten) conform de oorspronkelijke bedoelde productiemethode is te vervaardigen, tenzij afnemer bereid is de noodzakelijke meerkosten voor zijn rekening te nemen.

Artikel 12:  Garantie 

12.1 Indien wij aan afnemer een garantiecertificaat hebben verstrekt, zijn de in het garantiecertificaat vermelde bepalingen (indien en voor zover zij afwijken van het in deze voorwaarden bepaalde) van toepassing. 

12.2 Met inachtneming van het in deze voorwaarden bepaalde verstrekken wij een garantie op de door ons geleverde zaken en op de door ons uitgevoerde werkzaamheden voor een periode van 12 maanden na aflevering van de zaken c.q. na uitvoering van de werkzaamheden. Met inachtneming van het in deze voorwaarden bepaalde garanderen wij de maximale houdbaarheid van de door ons geleverde zaken in originele gesloten verpakking voor de periode zoals op de verpakking en/of op de productbladen/productcertificaten/productfiches van de betreffende zaken vermeld. Op geleverde, gebruikte zaken wordt door ons geen garantie verstrekt tenzij dit tussen partijen uitdrukkelijk is overeengekomen. 

12.3 Onze aansprakelijkheid onder de garantie met betrekking tot door ons geleverde zaken die gebrekkig zijn beperkt zich (naar onze keuze) tot reparatie of vervanging van de zaken of tot het (naar onze keuze) vergoeden van de factuurwaarde van de gebrekkige zaken. Onze aansprakelijkheid onder de garantie met betrekking tot door ons gebrekkig uitgevoerde werkzaamheden beperkt zich (naar onze keuze) tot reparatie of vervanging van die door ons geleverde zaken die ten gevolge van de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn of tot het (naar onze keuze) vergoeden van de factuurwaarde van de door ons gebrekkig uitgevoerde werkzaamheden. Verdere garanties zijn uitgesloten. De eventueel met de garantie gemoeide reisuren, alsmede de met de garantie verband houdende sloop-, montage- en installatiekosten komen voor rekening van afnemer. 

12.4 De garantie is niet van toepassing bij gebreken welke ontstaan door normale slijtage, bij onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, bij het niet in acht nemen van door ons verstrekte aanwijzingen tot het gebruik van de zaken (inclusief specifieke en algemene richtlijnen en productbladen), bij onvoldoende en/of onoordeelkundig onderhoud, bij ongeluk of onheil zoals brand- of waterschade of indien de zaken door derden zijn gewijzigd of gerepareerd. 

12.5 De garantie geldt slechts indien afnemer aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan. 

12.6 Kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door ons in rekening worden gebracht.

Artikel 13:  Aansprakelijkheid 

13.1 Onze aansprakelijkheid is uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming van het in artikel 8.4 en artikel 12.3 bepaalde. Iedere verdere aansprakelijkheid van ons is uitgesloten. 

13.2 Adviezen en gegevens met betrekking tot de te leveren zaken, alsmede aanwijzingen tot het gebruik daarvan (inclusief specifieke en algemene richtlijnen en productbladen) worden door ons naar beste weten verstrekt en worden door ons naar beste weten op onze websites vermeld. Wij aanvaarden voor de juistheid van deze adviezen, gegevens, gebruiksaanwijzingen, richtlijnen en productbladen geen aansprakelijkheid. De gebruiksaanwijzingen, richtlijnen en productbladen dienen onder de heersende omstandigheden door eigen proeven van afnemer te worden bevestigd en getest. 

13.3 Voor schade veroorzaakt door ons niet-leidinggevend personeel en door ons ingeschakelde hulppersonen, ook in geval van opzet of grove schuld, zijn wij nimmer aansprakelijk. 

13.4 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder begrepen bedrijfs- en/of stagnatieschade), door welke oorzaak dan ook ontstaan. 

13.5 In geval niettegenstaande de in deze voorwaarden vervatte aansprakelijkheids-uitsluitingen enige aansprakelijkheid terzake van schade op ons mocht rusten, dan zal deze in ieder geval beperkt zijn tot maximaal het netto factuurbedrag van die door ons geleverde zaken c.q. die door ons verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan wij schadeplichtig zijn. 

13.6 Afnemer vrijwaart ons voor aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, terzake vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met of voortvloeiende uit door ons geleverde zaken c.q. door ons verrichte werkzaamheden c.q. door ons verstrekte adviezen.

Artikel 14:  Toepasselijk recht en forumkeuze 

14.1 Op de met ons gesloten overeenkomsten is met inachtneming van deze voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

14.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 

14.3 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van met ons afgesloten overeenkomsten, danwel van nadere overeenkomsten welke daarvan het gevolg zijn, danwel die ontstaan naar aanleiding van door ons gedane aanbiedingen en door ons verstrekte adviezen, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, tenzij wij een andere rechter mochten adiëren.