Jouw eigen ultieme Omnicol foto plaats je op Facebook zelf bij het bericht van deze wedstrijd.

_________

Wedstrijdreglement Omnicol “FACEBOOK FOTOACTIE tickets GP SVEN NYS in Baal - 1 januari 2020”

1. ALGEMEEN
Dit reglement legt de modaliteiten en deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze wedstrijd “GP SVEN NYS in Baal” (verder “WEDSTRIJD”). Deelname aan de WEDSTRIJD impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement.
Elke deelnemer wordt derhalve geacht de inhoud van dit reglement te hebben gelezen, begrepen en zonder enige beperking te hebben aanvaard. De WEDSTRIJD wordt georganiseerd door Omnicol (verder “ORGANISATOR”) Deelname aan de WEDSTRIJD is vrij en zonder enige aankoopverplichting. Deelname aan de WEDSTRIJD staat uitsluitend open voor natuurlijke personen die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.

2. DUUR
De actie loopt vanaf 9 december 2019 (10:00 u) tot 12 december 2019 (23:59 u). Er wordt slechts rekening gehouden met inzendingen die door de ORGANISATOR ontvangen worden op de Facebookpagina van Omnicol vóór afloop van bovenvermelde wedstrijdperiode. Alleen volledig ingevulde reacties voorzien van duidelijke gerelateerde foto die voor het einde van de WEDSTRIJD ontvangen worden, zullen in aanmerking genomen worden.

3. PRIJS
1 duo-ticket voor “GP SVEN NYS in Baal”.

4. DEELNAME
Deelname aan de WEDSTRIJD kan enkel via de Facebookpagina van Omnicol. Er kan per deelnemer maar 1x worden deelgenomen per actie. Deelnemers moeten minimum 18 jaar oud zijn om het moment van deelname. Het volstaat de reactie onder de geldige foto-actie-post correct in te vullen. Datum en tijdstip van inzending zal de ORGANISATOR bepalen op basis de database (het ogenblik waarop de deelname binnen de database geregistreerd is). Deelname via andere kanalen, o.a. post, email etc. is uitgesloten. Omnicol behoudt zich het recht voor om bij gerede twijfel van fraude individuele deelnemers aan de actie uit te sluiten van deelname.

5. INZENDINGEN
Inhoudelijk: iedereen krijgt de kans om één keer een reactie met een Omnicol-gerelateerde foto te plaatsen. Dit zal bepaald worden op basis van gebruikersinformatie.

6. SELECTIE
Uit alle ingekomen deelnames selecteert de wedstrijdjury, samengesteld uit leden van de ORGANISATOR, de winnaar volledig willekeurig. De jury beslist autonoom op basis van de inzendingen en tegen beslissingen bestaat geen verhaalrecht. Omnicol behoudt het recht voor om een prijs niet uit te keren.

7. CONTACTEREN VAN DE WINNAARS
De inzenders van de winnende inzending zal, na afloop van de wedstrijd, vermeld worden op de Facebookpagina van de ORGANISATOR.

8. PRIVACY
Iedere deelnemer dient in het kader van de WEDSTRIJD persoonsgegevens mee te delen aan de ORGANISATOR. De ORGANISATOR verbindt zich ertoe om de wet van 25 mei 2018 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (verder de ‘Privacywet') integraal na te leven. De Privacywet is toegankelijk via de website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Omnicol (de “ORGANISATOR”). De naar aanleiding van de WEDSTRIJD verstrekte gegevens worden verzameld en verwerkt - en iedere deelnemer die in het kader van de WEDSTRIJD persoonsgegevens verstrekt verklaart formeel akkoord te gaan dat zijn gegevens worden verzameld en verwerkt - met als doel (1) de identificatie van de deelnemers van de WEDSTRIJD, (2) het voeren van communicatie met de deelnemers naar aanleiding van de WEDSTRIJD en (3) de deelnemers op de hoogte te houden van de verdere activiteiten en campagnes van de ORGANISATOR. Alle gegevens die de ORGANISATOR naar aanleiding van de WEDSTRIJD verzamelt, zijn de volle eigendom van de ORGANISATOR en zullen enkel gebruikt worden in overeenstemming met de principes en modaliteiten vervat onder deze titel. Ingeval van een vergissing, onjuistheid of onvolledigheid met betrekking tot de persoonsgegevens van een deelnemer, kan die deelnemer de ORGANISATOR uiteraard verzoeken om die gegevens te verbeteren of aan te passen, op eenvoudige vraag via e-mail op het adres info@omnicol.eu.

9. AANSPRAKELIJKHEID
Bij overmacht of om het even welke andere omstandigheid buiten haar controle, behoudt de ORGANISATOR zich het recht voor om de WEDSTRIJD of een deel ervan uit te stellen, te wijzigen, in te korten, te verlengen of te beëindigen, en elke aangekondigde datum uit te stellen. De ORGANISATOR kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. De ORGANISATOR kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave van verkeerde persoonlijke gegevens, die leiden naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer.

10. VARIA EN GESCHILLEN
Door deelname aan deze WEDSTRIJD aanvaardt de deelnemer zonder enig voorbehoud alle punten van het reglement, evenals elke beslissing die de ORGANISATOR neemt in het kader van de WEDSTRIJD. De ORGANISATOR behoudt zich het recht voor het wedstrijdreglement deels of gedeeltelijk te wijzigen indien zij hiertoe genoopt wordt in het kader van een goed verloop van de WEDSTRIJD. De ORGANISATOR zal geen vragen in verband met deze WEDSTRIJD beantwoorden, noch schriftelijk, noch telefonisch, tenzij uitdrukkelijk in dit wedstrijdreglement voorzien. De verhouding tussen de ORGANISATOR en de deelnemers wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen tussen de ORGANISATOR en de deelnemers over de interpretatie, de uitvoering en de gevolgen van deze WEDSTRIJD en dit wedstrijdreglement vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies. Meer informatie