VERKOOP- & LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1 - ALGEMEEN:
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle door de verkoper gedane offerten evenals alle door hem gesloten verkoopovereenkomsten onderworpen aan de volgende voorwaarden, die de koper verklaart te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden.

Artikel 2 - OFFERTEN EN BEVESTIGINGEN:
a) Alle offerten zijn, tenzij anders vermeld, vrijblijvend.
b) Alle overeenkomsten gesloten door tussenpersonen, zoals vertegenwoordigers, agenten, enz. verbinden de verkoper slechts nadat deze ze schriftelijk bevestigd heeft of er een begin van uitvoering aan gegeven heeft, zelfs indien de verkoper zou nagelaten hebben voorgaande koopovereenkomsten schriftelijk te bevestigen.
c) De koper wordt verondersteld akkoord te gaan met de inhoud van de bevestiging van de verkoper, indien hij niet binnen de vier dagen schriftelijk zijn eventuele opmerkingen aan de verkoper heeft doen kennen.

Artikel 3 - LEVERINGEN EN RISICOS:
a) De goederen worden steeds voor rekening en op risico van de koper vervoerd, zelfs indien de prijs vastgesteld is franco bestemming.
b) De koper verbindt er zich toe om op de leveringsdatum de nodige arbeidskrachten en/of het nodige materieel ter beschikking te stellen om onmiddellijk na aankomst van de goederen een snelle lossing te verzekeren. Indien de koper in gebreke blijft zulks te doen, zal de verkoper de hieruit voortvloeiende bijkomende kosten in rekening brengen. Behoudens in geval van opzet of van grove fout, zijn de verkoper noch zijn onderaannemers aansprakelijk, indien ter gelegenheid schade werd toegebracht aan zaken die de koper onder zijn bewaring heeft.
c) Leveringen gebeuren al dan niet franco met een vrachtwagen met kraan, silowagen of vrachtwagen eventueel met meeneemheftruck.
De verkoper is slechts verplicht op deze plaatsen te leveren voor zover zij veilig en op normale wijze met de beladen vrachtwagen kunnen worden bereikt. Indien dit niet mogelijk blijkt, zullen wij lossen enkel aan straatzijde, goed bereikbaar. Wij betreden de werf of de eigendom niet met onze machines om schade te vermijden. Wij betreden de werf of de eigendom enkel op expliciete vraag van onze klant of de eigenaar. In dat geval is de koper steeds verantwoordelijk voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse schade aan zijn eigendom, de eigendom van derden of aan onze machines. De chauffeurs hebben het recht om te weigeren de eigendom te betreden indien ze gevolgschade kunnen inschatten. In dit geval vertoeven de goederen op risico van de koper op de plaats waar zij gelost werden, zelfs indien de goederen –noodzakelijkerwijze -deels op de openbare weg moeten gelost worden. Enkel de koper is aansprakelijk voor alle mogelijke gevolgen daarvan, zowel op burgerlijk als strafrechtelijk gebied. Indien nodig zal de koper vooraf zelf zorgen voor de vereiste vergunningen tot inname van de openbare weg of domein, alsmede het aanbrengen van de wettelijk vereiste verkeerssignalisatie.
d) Onverminderd het bepaalde in artikel (V.c) worden geleverde goederen niet teruggenomen. Wanneer de verkoper in bepaalde uitzonderlijke gevallen er in toestemt geleverde materialen terug te nemen, dan zal dit gebeuren aan een % van het gefactureerde bedrag. Dit om de behandelingskosten van de terugname te dekken. Elke situatie zal in dit uitzonderlijk geval afzonderlijk beoordeeld worden door de verkoper.

Artikel 4 - AANVAARDING EN KLACHTEN:
a) Geen enkele klacht, met uitzondering van deze voor verborgen gebreken is nog ontvankelijk indien de grieven, nauwkeurig omschreven, niet binnen de drie dagen per aangetekend schrijven door de koper aan de verkoper zijn verzonden.
b) De geleverde goederen die het voorwerp van een klacht uitmaken, moeten door de koper onaangeroerd bewaard worden zoals ze waren op het ogenblik van het lossen, totdat de verkoper de gegrondheid van de klacht heeft kunnen onderzoeken, waartoe hij zonder uitstel verplicht is over te gaan.
c) In geval de verkoper de gegrondheid van de ingediende klacht erkent, zal zijn verplichting er toe beperkt zijn de betwiste goederen te vervangen, met uitsluiting van gelijk welke vergoeding.
d) Behalve in geval van verborgen gebrek, geldt de verwerking der materialen altijd als aanvaarding ervan.
e) Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht de betaling van de geleverde goederen op te schorten.
f) De controle over de geleverde hoeveelheden zal tegensprekelijk bij de aankomst geschieden met de chauffeur of met de vervoerder. Behoudens in geval van een op de dag der levering ingediende en als juist erkende klacht, zijn partijen gebonden door de hoeveelheden vermeld op de vrachtbrief of afleveringsbon.
g) Wanneer de behoorlijke kwaliteit van de materialen betwist wordt, beperkt de verantwoordelijkheid van de verkoper zich uitsluitend tot de waarde van de ondeugdelijke producten en tot de tussenkomst van de fabrikant/leverancier.

Artikel 5 - LEVERINGSTERMIJNEN:
a) Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de in de orderbevestigingen vermelde leveringstermijnen opgegeven ten titel van inlichting en zonder waarborg.
b) De leveringstermijn begint te lopen bij de ontvangst van een volledige en regelmatige bestelling.
c) Zelfs in geval een vaste leveringstermijn werd overeengekomen, kan de verkoper niet aansprakelijk gesteld worden wegens overschrijding van de leveringstermijn, indien deze overschrijding te wijten is aan overmacht of gelijk welke oorzaak buiten de controle van de verkoper. Worden onder meer uitdrukkelijk als overmacht aanzien : vorst, brand, natuurrampen, rellen, schaarste aan vervoermiddelen, onderbreking van het vervoer, vertraging bij levering door een leverancier, staking, lock-out, diefstal, oorlog, maatregelen afgekondigd door de overheden die de levering onmogelijk, moeilijker of aanzienlijk duurder maken dan zulks op het ogenblijk van het afsluiten van de overeenkomst  het geval was alsmede alle andere oorzaken waardoor de bevoorrading en levering buiten de wil van de verkoper zou worden gestoord.
d) In geval van overmacht in de zin van littera c) zal de leveringstermijn niet alleen met een evenredige duur worden verlengd, maar tevens met een redelijke termijn, rekening houdende met de verbintenissen die de verkoper tegenover derden heeft aangegaan.

Artikel 6 - BETALINGEN:
a) De facturen zijn betaalbaar te Ham, 30 dagen na factuurdatum, hetzij indien anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Indien de facturen op de bepaalde vervaldag niet zijn betaald, zal van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is een intrest verschuldigd zijn van 10% per jaar alsmede een forfaitaire schadevergoeding wegens laattijdige betaling van 10%. Bij gebreke aan tijdige betaling van één factuur, worden alle andere facturen, zelfs indien ze nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar. Bovendien kan de verkoper alle lopende contracten en verbintenissen jegens de koper onmiddellijk opschorten.
b) De uitgifte van wissels en orderbriefjes brengt geen schuldvernieuwing tot stand. Alle kosten  veroorzaakt door de uitgifte of de inning van handelseffekten, door gebrek van of vertraging in betaling, zoals b.v. protestkosten, retour van wissels of van kwitanties, zijn ten laste van de koper.

Artikel 7 - VERBREKING:
a) Overmacht, zoals in artikel V,c) hierboven omschreven, geeft de verkoper het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te verbreken zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
b) In geval van verandering in de toestand van de koper, zoals overlijden, ontzetting, opsluiting of iedere andere beperking van bekwaamheid, in geval de koper één of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, in staat van faillissement verklaard wordt, een gerechtelijk of minnelijk akkoord aanvraagt, om uitstel van betaling verzoekt, zijn handelsactiviteit geheel of gedeeltelijk stopzet, in geval de koper overgaat tot vereffening, fusie of splitsing, in geval zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, behoudt de verkoper zich het recht voor om elke koopovereenkomst al dan niet gedeeltelijk uitgevoerd, wegens het loutere feit dat één der voormelde gebeurtenissen zich voordoet, ontbonden te verklaren zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van de verkoper op schadevergoeding.
Indien de verkoper van zijn voormeld recht gebruik maakt, zal de koopovereenkomst van rechtswege ontbonden zijn op de datum van
verzending van een aangetekende brief die daartoe door de verkoper aan de koper wordt gericht, en zal de verkoper gerechtigd zijn de geleverde, doch nog onbetaalde goederen terug te vorderen.

Artikel 8 - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERKOPER:
a) Onverminderd de bepalingen van deze overeenkomst, heeft de koper recht op schadevergoeding conform het gemeen recht, indien de verkoper zijn verbintenissen uit de overeenkomst niet nakomt.
b) Omnicol Belgium NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade uit welke hoofde ook van haarzelf of van haar aangestelden. In elk geval is haar aansprakelijkheid beperkt tot die bedragen waarvoor Omnicol Belgium NV verzekerd is krachtens verzekeringspolissen door haar afgesloten. De opdrachtgever verklaart kennis genomen te hebben van de door Omnicol Belgium NV afgesloten polissen.

Artikel 9 - GESCHILLEN:
Alle vorderingen ingesteld namens en tegen de verkoper behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank en van het arrondissement Hasselt, en het vredegerecht te Beringen.

Artikel 10 - CLAUSULE VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD:
a) Tot aan de volledige betaling en vervulling van alle verplichtingen uit de koopovereenkomst, blijven de geleverde goederen eigendom van de verkoper. Zolang de geleverde goederen niet volledig betaald zijn, kan de koper de eigendom van de geleverde goederen niet aan derden overdragen, noch de geleverde goederen in pand geven. Ingeval dit verbod niet wordt nageleefd, is de verkoopprijs onmiddellijk opeisbaar.
b) De koper verbindt er zich toe om de verkoper onmiddellijk te verwittigen bij enige beslaglegging op goederen te zijner laste.

Artikel 11 - ALGEMENE CLAUSULES:
waarvan de tekst voorkomt op de documenten van de koper, door de verkoper aanvaard wordt. Van de voorgaande verkoopsvoorwaarden kan slechts worden afgeweken, in zover de verkoper daar uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd.

Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u onze website optimaal kunt gebruiken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies. Meer informatie